Odhad dědičnosti na základě populace bipolární poruchy – Ve vzorku švédských dvojčat

Studie dvojčat a rodiny ukázaly variace v odhadech dědičnosti bipolární poruchy (BPD). Současná studie používá aktualizovanou statistickou metodiku pro odhad dědičnosti v BPD tím, že zohledňuje dostupný čas následného sledování a kontroluje ko-variace. Identifikovali jsme monozygotní a dizygotická dvojčata stejného a různého pohlaví s BPD (n = 804) nebo neovlivněná z BPD (n = 91 604) ze švédského dvojitého registru a národního registru pacientů. K odhadu dědičnosti jsme použili strukturní rovnicové modelování s inverzním vážením pravděpodobnosti s přihlédnutím k cenzuře a zkrácení dat. Pro omezení kvalitativních nebo kvantitativních pohlavních rozdílů v BPD byly konstruovány modely omezující pohlaví. Dědičnost pro BPD byla 60,4% (95% interval spolehlivosti: 50,3–70,5) po zohlednění věku, pohlaví, zkrácení levou rukou a cenzury údajů. Větší podíl žen byl postižen BPD (ženy 62,2%; muži 37,8%, p < 0,001), ale nebyl nalezen žádný rozdíl v pohlaví v dědičnosti BPD, ani žádný specifický pro pohlaví genetické účinky. Prokázali jsme silnou 60% dědičnost BPD bez důkazů o geneticky specifických účincích na zodpovědnost za onemocnění.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *